36 Psykologarbete

Arbetsinnehåll

 • Utreda och utföra diagnostisk bedömning och problemanalys av individer och grupper, behandla och förebygga psykiska och sociala problem samt ta tillvara och utveckla personliga resurser.
 • Utföra intervjuer och bedömningar i rekryterings- och urvalsarbete.
 • Ge handledning och supervision (psykoterapihandledning) samt bidra med konsultation och rådgivning.
 • Analysera och föreslå förändringar i till exempel organisationsstruktur och miljö i syfte att skapa eller vidmakthålla ett fungerande samspel mellan individ och miljö.
 • Utveckla psykologiska metoder och instrument.

Avgränsning

 • Forsknings- och utvecklingsarbete förs beroende på ämnesinriktning till arbetsområde 14, 15 eller 16.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

Arbetet utförs under överinseende av legitimerad psykolog.

 • Utför psykologiska test, ger instruktioner och andra liknande arbetsuppgifter.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

Arbetet utförs under handledning (PTP-tjänstgöring).

 • Ställer diagnoser, gör utredningar och bedömningar utifrån intervjuer, observationer och psykologiska test.
 • Föreslår eller utför behandling och insatser.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Ställer diagnoser, gör utredningar och bedömningar utifrån intervjuer, observationer och psykologiska test samt skriver rapporter och förslag till beslut.
 • Föreslår eller utför behandling och insatser.
 • Medverkar vid utveckling av psykologiska metoder och instrument.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Ställer diagnoser, gör mer komplexa utredningar och bedömningar utifrån intervjuer, observationer och psykologiska test samt skriver rapporter och förslag till beslut.
 • Analyserar problemställningar, beslutar om eller utför behandling och insatser.
 • Ger råd, konsultation och handledning.
 • Analyserar och utvecklar psykologiska metoder och instrument.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Psykologer m.fl. (2241)
2 Psykoterapeuter (2242)
X Annat
X Chef (152)