84 Trafikledningsarbete, tåg och väg

Arbetsinnehåll

  • Leda och dirigera tåg- och vägtrafiken.
  • Informera resenärer och trafikutövare om trafikläget.

Avgränsningar

  • Säkerhets- och räddningsarbete förs till arbetsområde 72.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

  • Ger information om trafiken till trafikutövare samt till resenärer.
  • Övervakar trafiken.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

  • Svarar för lokaltågklarering, det vill säga styr den fastställda tågtrafiken inom ett begränsat geografiskt närområde.
  • Samordnar och övervakar vägtrafiken.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

  • Svarar för fjärrtågklarering och tågledning, det vill säga styr den fastställda tågtrafiken inom ett större geografiskt område och beslutar om kortsiktiga förändringar i tågtrafiken.
  • Svarar för vägtrafikledning inom ett större geografiskt område.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Transportassistenter (4323)
2 Trafikinformatörer (4221)
3 Baninspektörer, järnvägsexpeditörer, tågklarerare, vägtrafikassistenter och övriga trafikledare (4323)
X Annat
X Chef (132)