46 IT Systemutveckling och systemförvaltning

Arbetsinnehåll

 • Analysera, designa, utveckla, programmera och förvalta IT-system, IT-tjänster och interaktiva medier.
 • Designa, utveckla och förvalta databaser, interaktiva medier och IT-systemtester.
 • Planera, genomföra och dokumentera tester av IT-system på olika nivåer.
 • Arbeta med webbstrategi och utveckling kopplat till webbrelaterade ansvarsområden.
 • Arbeta med användarvänlighetsfrågor.
 • Arbeta med IT-säkerhetsfrågor.
 • Arbeta med kravinsamling, kravhantering och kravställning av system och tekniska plattformar samt mot leverantörer.
 • Vara sakkunnig vid upphandlingar och inköp som rör IT-området.
 • Arbeta med projekt och projektledning inom systemutveckling och systemförvaltning.

Avgränsningar

 • Drift kopplat till webb och IT-system förs till arbetsområde 45.
 • Redaktionellt arbete kopplat till webb förs till arbetsområde 49.
 • Upphandling av IT-system och IT-utrustning förs till arbetsområde 56.
 • Säkerhetsarbete med stöd av IT förs till arbetsområde 72.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Testar enklare program. Gör mindre ändringar i befintliga program.
 • Utför operativt arbete under direkt överinseende.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Beskriver in- och utdata, strukturerar, testar, dokumenterar och upprätthåller funktionalitet beträffande mindre system.
 • Utför beräkningar och löser problem.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Medverkar i utveckling av nya eller befintliga system med till exempel programmering, programspecificering och programdokumentation.
 • Planerar, dokumenterar och genomför tester på olika nivåer för enskilda programvaror eller mindre system.
 • Ser över och utformar tekniska lösningar samt identifierar systemkrav och ger förslag till beslut och förbättringar.
 • Designar och förvaltar system och databaser.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvecklande karaktär.

 • Medverkar i utveckling av nya eller befintliga system med till exempel programmering, utveckling av standarder och framtagning av kravspecifikation.
 • Planerar, utvecklar och leder tester på olika nivåer för stora och komplexa system.
 • Driver som projektledare mindre projekt eller delar av stora projekt med huvudansvar för delområde.
 • Ansvarar för IT-säkerhet och utformar säkerhetslösningar och IT-säkerhetssystem utifrån verksamhetens behov och krav.
 • Analyserar, utvärderar, förvaltar och utformar komplexa tekniska lösningar samt identifierar, förutser och utreder systemkrav.
 • Ansvarar för design och förvaltning av system och databaser.
 • Designar och förvaltar mer komplexa system och databaser.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Utvecklar standarder för program och system utifrån ny teknologi och nya teorier.
 • Ansvarar för att den tekniska arkitekturen understödjer verksamhetens behov och krav.
 • Leder stora eller multipla projekt från start till införande och samordnar delprojekt, ofta genom projektledare på lägre nivå.
 • Har övergripande ansvar för teknisk design av stora komplexa system.
 • Ansvarar för verksamhetens IT-infrastruktur.
 • Arbetar strategiskt med systemutveckling och systemförvaltning samt initierar och ansvarar för utveckling av metoder och arbetsformer.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. (2511)
2 Mjukvaru-och systemutvecklare m.fl. (2512)
3 Utvecklare inom spel och digitala media (2513)
4 Systemtestare och testledare (2514)
5 Systemförvaltare m.fl. (2515)
6 IT-säkerhetsspecialister (2516)
7 Övriga IT-specialister (2519)
9 Webbmaster (3515)
X Annat
X Chef (131)