82 Sjötrafikarbete

Arbetsinnehåll

 • Planera och samordna arbete ombord på fartyg.
 • Svara för och utföra drifts-, navigerings-, däcks-, underhålls- och säkerhetsarbete på fartyg.
 • Svara för och utföra sluss-, bro och hamnvaktsarbete.
 • Svara för lotsning och annat arbete som utförs av lots.
 • Utföra båtmannaarbete.
 • Framföra fartyg.
 • Informera, organisera och ge nautiskt stöd till, samt följa upp, anlöpande sjötrafik inom fastställt geografiskt område.

Avgränsningar

 • Reparation av tekniska och elektroniska produkter förs till arbetsområde 60.
 • Arbete i fartygsmäss respektive fartygsrestaurang förs till arbetsområde 74.

Grupperingsnivåer med exempel på arbetsuppgifter för icke chefer

Nivå 1

Arbetet utförs enligt fastlagda rutiner.

 • Utför vaktarbete i hamn eller på fartyg.
 • Arbetar på fartyg till exempel håller utkik eller utför drift-, skötsel- och underhållsarbete.
 • Utför arbete vid sluss eller bro.

Generell nivå 1

Arbetet är i stor utsträckning avgränsat till ett fåtal handlingsalternativ. Arbetet innehåller uppgifter av samma art som i huvudsak avslutas dagligen och som i regel är bundna till fastlagda rutiner eller utförs efter givna förutsättningar. Direkt eller övergripande arbetsledning finns oftast.

Baskunskap för att förstå rutiner och metoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 2

Arbetet utförs utifrån kända handlingsalternativ.

 • Ansvarar för drifts-, skötsel- och underhållsarbete respektive utför själv högkvalificerat yrkesarbete.
 • Planerar och övervakar lastnings- och lossningsarbete. Svarar under befälhavare för vaktarbete till sjöss alternativt svarar under maskinchef i vakt- och jourarbete för drift av maskinell och elektronisk utrustning.
 • Manövrerar och styr fartyg enligt instruktion.

Generell nivå 2

Arbetet utförs utifrån flera kända handlingsalternativ där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. Arbetet kan innehålla inslag av egna analyser, bedömningar och åtgärder. Arbetet består av ett flertal uppgifter av likartad karaktär och utförs till exempel utifrån allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande. Övergripande arbetsledning finns oftast.

Ingående kännedom om standardmetoder eller erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån tillämpade riktlinjer och praxis inom verksamheten.

 • Navigerar och styr skepp och fartyg. Ansvarar för arbetet på däck och kommandobrygga eller ansvarar för drift och underhåll av maskinell, elektrisk och elektronisk utrustning på fartyg utan underställda fartygs- respektive maskinbefäl.
 • Ansvarar för drifts-, skötsel- och underhållsarbete men deltar normalt inte själv i det manuella arbetet.
 • Planerar och övervakar lastnings- och lossningsarbete. Svarar under befälhavare för vaktarbete till sjöss alternativt svarar under maskinchef i vakt- och jourarbete för drift av maskinell och elektronisk utrustning. Deltar normalt inte själv i det manuella arbetet.
 • Kommunicerar sjötrafikinformation, organiserar trafikflödet och ger nautiskt stöd till anlöpande fartyg, med eller utan lots, inom fastställt geografiskt område.

Generell nivå 3

Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer och praxis vid myndigheten eller motsvarande verksamhet. Givna ramar finns i regel avseende metoder och rutiner. Arbetet består av ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utvärderande karaktär. Vid ovanligare problem diskuteras och förankras åtgärder med överordnad.

Teoretisk och praktisk kunskap eller ofta bred erfarenhet inom arbetsområdet, eller båda.

Nivå 4

Arbetet utförs självständigt och består i huvudsak av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär.

 • Navigerar och styr skepp och fartyg. Ansvarar för arbetet på däck och kommandobrygga eller ansvarar för drift och underhåll av maskinell, elektrisk och elektronisk utrustning på fartyg med underställda fartygs- respektive maskinbefäl.
 • Lotsar fartyg.

Generell nivå 4

Arbetet utförs självständigt till exempel utifrån planer, riktlinjer och praxis vid myndigheten. Beslut och ställningstaganden baseras i huvudsak på tidigare praxis, erfarenheter eller metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, där utveckling ofta förekommer. Uppgifterna är komplexa men i huvudsak angivna eller definierade. Principiellt viktiga lösningar diskuteras och förankras med överordnad.

Bred eller djup kunskap och/eller erfarenhet inom arbetsområdet samt god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 5

Arbetet består i huvudsak av komplexa uppgifter där arbetsmetoder och alternativ till lösningar inte är givna eller definierade.

 • Navigerar och styr skepp och fartyg. Ansvarar för arbetet på däck och kommandobrygga eller ansvarar för drift och underhåll av maskinell, elektrisk och elektronisk utrustning på fartyg med underställda fartygs- respektive maskinbefäl. Avser större gods-, arbetsfartyg eller passagerarfärja.
 • Lotsar fartyg med varierande manöveregenskaper under alla förekommande väder-, sikt- och strömförhållanden.

Generell nivå 5

Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande. Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande karaktär, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling. Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter inom myndigheten, eller motsvarande.

Djup, ingående eller bred kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet samt mycket god kunskap om bakomliggande teorier och principer.

Nivå 6

Se generella nivåbeskrivningar.

Generell nivå 6

Arbetet kännetecknas av att det är utpräglat utvecklingsinriktat och nyskapande. Arbetet utförs i regel utifrån övergripande policy och målsättningar. Arbetet består i att lösa komplexa problem av stor vikt för hela myndigheten, eller motsvarande verksamhet, och som oftast kräver nya angreppssätt. Resultatet påverkar ofta hela myndigheten eller verksamheten långsiktigt.

Omfattande kompetens och mycket djup och/eller bred kunskap i aktuella teorier och principer.

Yrkesspecificering (SSYK-nyckel)

1 Verksamhetschefer (159)
2 Maskinbefäl, förstemaskinist, maskinist (3151)
3 Lotsar, nautiska driftledare och andra fartygsbefäl (3152)
4 Hamnvakter, VTS-operatörer, trafikassistenter (4323)
5 Slussmaskinister och färjförare (8342)
6 Båtmän, matroser och övrig däckspersonal (8350)
X Annat
X Chef (159)